ازدانشجویان علاقه مند به تدریس درکارگاه های مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دعوت میشود جهت ثبت نام  اینجا رادانلود کرده وبه ایمیل مرکز به آدرس src_research@kums.ac.irارسال نمایند.