آدرس پستی مرکز:

 

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-محوطه بیمارستان طالقانی-کتابخانه

مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی-دفترمرکزی مرکز

پژوهش های دانشجویی-

تلفکس:38369850-083       Email:src_research@kums.ac.ir