آدرس پستی مرکز:

 

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -معاونت تحقیقات و فناوری- طبقه اول - اتاق 4

تلفکس:38393158-083       Email:src_research@kums.ac.ir