معرفی معاونت آموزشی

 

برگزاری کارگاه های توانمندسازی دانشجویان علاوه بر کارگاه های مندرج در برنامه آموزشی و حمایت همه جانبه از دانشجویان پژوهشگر