پرسنلی

معاونت فناوری و اختراعات:

تینا جهانشاهی

ایمیل:tjahanshahi77@gmail.com