مدیریت علم سنجی :

هدف از علم سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفت ‌های فعالیت‌های علمی- پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در هر یک از معاونت ها و مراکز تابعه و عوامل موثر در رشد آن می‌باشد.

معیارهای علم‌سنجی در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با سایر مراکز در داخل و خارج از دانشگاه دارای تفاوت هایی می باشد که برخی از علل های آن را می توان: تفاوت در معیارهای سنجش نهادهای دانشجویی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تفاوت در ساختار با سایر مراکز علم سنجی و ... اشاره کرد.

همچنین این مدیریت جهت معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده و انجمن های برتر براساس شاخص های ارزشیابی طی سال گذشته در هفته پژوهش و مسئول نظارت بر ارتقا پیش انجمن ها و انجمن ها می باشد.