اعضا معاونت برنامه ریزی


معاون برنامه ریزی کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه:

مریم زرافروز

ایمیل: