دانشکده پزشکی

سرپرست:

دکتر علیرضا رضایی منش

دبیر:

هادی حیدری