دانشکده پزشکی

سرپرست:

دکتر سیروس جلیلی

دبیر:

فائزه نجفی