معرفی معاونت پژوهش

امور طرح های تحقیقاتی، برگزاری جلسات شورای پژوهشی کمیته، همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر سازمان ها و دانشگاه های کشور، ارائه مشاوره به دانشجویان