مبینا خسروی  

معاونت همایش و سمینار:

مبینا خسروی

ایمیل: -