امین هادی چگنی  

معاون همایش کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه:

امین هادی چگنی

ایمیل:amin.hadichegeni@gmail.com