سرپرست و دبیر

دانشجویان بین الملل

سرپرست:

دکتر یداله بهرامی

دبیر:

پیشنگ عبدالله