سیاست های ابلاغی مرکز پژوهش های دانشجویی کشوری

در راستای تقویت برنامه راهبردی مرکز پژوهش های دانشجویی 

 

 ایجاد و توسعه شبکه های همکار تحقیقات دانشجویی در داخل و خارج دانشگاه (امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاهها به صورت منطقه ای و غیره)

 توانمند سازی اعضای مرکز پژوهش های دانشجویی از طریق برگزاری کلاس ها وکارگاههای مختلف آموزشی و پژوهشی از قبیل: روش تحقیق، اطلاع رسانی، مدیریت تحقیق، اخلاق در پژوهش، استفاده از نتایج تحقیق.ایده های نو، GCP ، KTE و ...

تقویت ارتباط مرکز پژوهش های دانشجویی با صنایع مرتبط با سلامت جامعه بویژه صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی از طریق ایجادارتباط با واحدهای رشد و توسعه داخل دانشگاه (انکوباتورها)

 تقویت ارتباط مرکز پژوهش های دانشجویی  با تحقیقات جامعه نگر از طریق مشارکت در پروژه های مراکز تحقیقاتی توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه (پایگاههای تحقیقات جمعیتی)

 تقویت ارتباط مرکز پژوهش های دانشجوییبا تحقیقات بالینی از طریق مشارکت در پروژه های واحد های حمایت از توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی مرتبط داخل و یا خارج دانشگاه

 تقویت ارتباط مرکز پژوهش های دانشجویی  با تحقیقات علوم پایه از طریق مشارکت در پروژه های مراکز تحقیقاتی مرتبط داخل و خارج دانشگاه

 تقویت اطلاع رسانی (سخت افزاری و نرم افزاری) مرکز پژوهش های دانشجویی 

بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در سطح دانشگاه و ملی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق در مرکز پژوهش های دانشجویی 

تقویت و ساماندهی داده های آماری مرتبط با نماد ها وفعالیتهای پژوهشی مرکز پژوهش های دانشجویی  (تعیین شاخص های پژوهشی و تنظیم فرم ارزشیابی و سنجش فعالیت ها در برنامه استراتژیک).

رعایت اصول اخلاقی در فعالیت ها منطبق بر منشور اخلاقی مرکز پژوهش های دانشجویی  ورعایت اخلاق در پژوهش های پزشکی مطابق کد ها ودستورالعمل های مرکز کشوری و مرکز منطقه ای(دانشگاه) اخلاق در پژوهش

 توانمند سازی سرپرستان و دبیران مرکزدر جذب بودجه از منابع داخل و خارج دانشگاه جهت تامین منابع مالی لازم مرکز پژوهش های دانشجویی و توزیع متناسب و عادلانه آن در راستای اولویت های برنامه استراتژیک کمیته ها

فراهم آوردن فرصتهای مناسب جهت انتشار، ارائه و بکارگیری نتایج تحقیقات دانشجویی

افزایش مشارکت محققینمرکز پژوهش های دانشجویی در سایت‌های معتبر جهانی به لحاظ تعداد مقالات منتشره.

توسعه کیفی نشریات داخلیمرکز پژوهش های دانشجویی 

 توسعه فضای فیزیکی وامکانات پشتیبانیمرکز پژوهش های دانشجویی  متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه

حمایت از فنآوری‌های نو مانند بیوتکنولوژی ، نانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک در تحقیقات دانشجویی

توسعه همکاریهای بین‌المللی به خصوص با مراکز تحقیقات دانشجویی خارج از کشورمنطبق با سیاست های راهبردی دانشگاه

مرکز کشوری تحقیقات دانشجویی خردادماه 1385