سیاست های ابلاغی مرکز پژوهش های دانشجویی کشوری

در راستای تقویت برنامه راهبردی مرکز پژوهش های دانشجویی 

 

Ø      ایجاد و توسعه شبکه های همکار تحقیقات دانشجویی در داخل و خارج دانشگاه (امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاهها به صورت منطقه ای و غیره)

Ø      توانمند سازی اعضای مرکز پژوهش های دانشجویی از طریق برگزاری کلاس ها وکارگاههای مختلف آموزشی و پژوهشی از قبیل: روش تحقیق، اطلاع رسانی، مدیریت تحقیق، اخلاق در پژوهش، استفاده از نتایج تحقیق.ایده های نو، GCP ، KTE و ...

Ø      تقویت ارتباط مرکز پژوهش های دانشجویی با صنایع مرتبط با سلامت جامعه بویژه صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی از طریق ایجادارتباط با واحدهای رشد و توسعه داخل دانشگاه (انکوباتورها)

Ø      تقویت ارتباط مرکز پژوهش های دانشجویی  با تحقیقات جامعه نگر از طریق مشارکت در پروژه های مراکز تحقیقاتی توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه (پایگاههای تحقیقات جمعیتی)

Ø      تقویت ارتباط مرکز پژوهش های دانشجوییبا تحقیقات بالینی از طریق مشارکت در پروژه های واحد های حمایت از توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی مرتبط داخل و یا خارج دانشگاه

Ø      تقویت ارتباط مرکز پژوهش های دانشجویی  با تحقیقات علوم پایه از طریق مشارکت در پروژه های مراکز تحقیقاتی مرتبط داخل و خارج دانشگاه

Ø      تقویت اطلاع رسانی (سخت افزاری و نرم افزاری) مرکز پژوهش های دانشجویی 

Ø      بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در سطح دانشگاه و ملی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق در مرکز پژوهش های دانشجویی 

Ø      تقویت و ساماندهی داده های آماری مرتبط با نماد ها وفعالیتهای پژوهشی مرکز پژوهش های دانشجویی  (تعیین شاخص های پژوهشی و تنظیم فرم ارزشیابی و سنجش فعالیت ها در برنامه استراتژیک).

Ø      رعایت اصول اخلاقی در فعالیت ها منطبق بر منشور اخلاقی مرکز پژوهش های دانشجویی  ورعایت اخلاق در پژوهش های پزشکی مطابق کد ها ودستورالعمل های مرکز کشوری و مرکز منطقه ای(دانشگاه) اخلاق در پژوهش

Ø      توانمند سازی سرپرستان و دبیران مرکزدر جذب بودجه از منابع داخل و خارج دانشگاه جهت تامین منابع مالی لازم مرکز پژوهش های دانشجویی و توزیع متناسب و عادلانه آن در راستای اولویت های برنامه استراتژیک کمیته ها

Ø      فراهم آوردن فرصتهای مناسب جهت انتشار، ارائه و بکارگیری نتایج تحقیقات دانشجویی

Ø      افزایش مشارکت محققینمرکز پژوهش های دانشجویی در سایت‌های معتبر جهانی به لحاظ تعداد مقالات منتشره.

Ø      توسعه کیفی نشریات داخلیمرکز پژوهش های دانشجویی 

Ø      توسعه فضای فیزیکی وامکانات پشتیبانیمرکز پژوهش های دانشجویی  متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه

Ø      حمایت از فنآوری‌های نو مانند بیوتکنولوژی ، نانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک در تحقیقات دانشجویی

Ø      توسعه همکاریهای بین‌المللی به خصوص با مراکز تحقیقات دانشجویی خارج از کشورمنطبق با سیاست های راهبردی دانشگاه

مرکز کشوری تحقیقات دانشجویی خردادماه 1385