شورای انجمن ها :

 تعریف :این شورا جهت سیاست گذاری، اخذ و رسیدگی گزارش عملکرد ها و اعلام چالش های موجود در انجمن ها تشکیل گردیده است.

 اعضا :

1.  سرپرست کل کمیته: دکتر الوندی

2.  دبیر کل کمیته: رسول یاوری

3.  نماینده معاونت دانشجویی و فرهنگی

4.  دبیر شورای انجمن ها

5.  دبیران انجمن ها و پیش انجمن ها: آقای زرافشانی دبیر انجمن قلب و آقای یاوری دبیر انجمن علوم تشخیصی پارامدیکال

6.  معاونت پژوهشی کمیته: روژین همتی

7.  دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

اهداف و وظایف شورای انجمن ها :

1.  اخذ و رسیدگی به گزارش عملکرد انجمن ها بصورت دو ماهه

2.  رسیدگی به چالش های انجمن ها

3.  تصویب اولیه اساسنامه داخلی انجمن ها

4.  بررسی و تصویب برنامه سالانه انجمن ها

5.  سیاست گذاری انجمن ها