کارگروه ها

ماده 70 _ تعریف:

کارگروه عبارت است از مجموعه افرادی که درقالب ضوابط آئین نامه ذیل ودر راستای تحقق اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت می نمایند.

ماده 71 _ اعضای کارگروه:

1.  رییس کارگروه: رییس هر کارگروه معاونت مربوط به آن کارگروه می باشد.

2.  دبیر کارگروه: یک نفر از سوی معاونت مربوطه با تایید دبیر و سرپرست کل انتخاب می گردد.

اعضا : از بین دانشجویان مستعد و توانا و به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه انتخاب می گردد.

_ اهداف و وظایف کلی:

1.  تشکیل حداقل یک جلسه در ماه برای هر کارگروه

2.  تهیه گزارش عملکرد کارگروه و ارائه آن به شورای کمیتهی بصورت 3 ماهه توسط رییس کارگروه

3.  ارائه پیشنهادات و راهکارها توسط رئیس کارگروه به شورای کمیتهی

4.  عضو گیری از دانشجویان توانا و مستعد