ادرس دهی

در مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات داشجویی و مقلات منتج از طرح های   

 منتورشیپ وخلاصه  مقالات ارائه شده در همایشها ،آدرس دانشجو می بایست به صورت ذیل در مقاله درج گردد:

فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انگلیسی:

Students.Research committee.Kermanshah University Of Medical sciences.Kermanshah.Iran