معرفی کارگروه

کارگروه عبارت است از مجموعه افرادی که در قالب ضوابط آئین نامه ذیل و در راستای تحقق اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت می نمایند.

 

وظایف کارگروه

    1.  تشکیل حداقل یک جلسه در ماه برای هر کارگروه

2.      تهیه گزارش عملکرد کارگروه و ارائه آن به شورای مرکزی کمیته بصورت 3 ماهه توسط رییس کارگروه

3.      ارائه پیشنهادات و راهکارها توسط رئیس کارگروه به شورای کمیتهی

4.      عضو گیری از دانشجویان توانا و مستعد