صفحه نخست

معرفی کمیته مرکزی دانشگاه

اعضا

آشنایی با کمیته

آدرس و ارتباط با ما

ادرس دهی

فعالیت کمیته

همکاری

ادرس دهی

معاونت های کمیته مرکزی

معاونت فناوری و اختراعات

مسئول و اعضا

معاونت معارف

مسئول و اعضا

معاونت روابط عمومی

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

معاونت IT

مسئول و اعضا

سامانه VPN

ایمیل دانشگاهی

معاونت آموزشی

معرفی

اعضا

اهداف و عملکرد

معاونت پژوهشی

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

مدیریت ها

مدیریت پژوهشی

مدیریت علم ستجی

مدیریت سفارش پژوهش

معاونت انتشارات

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

نشریه راهی

معاونت برنامه ریزی

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

برنامه عملیاتی

معاونت بین الملل

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

ارتباط مرکز با مراکز داخلی و خارجی

معاونت فوق برنامه

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

تور های برگزار شده

غرفه های برگزار شده

معاونت همایش و سمینار

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

کنگره های آتی

کنگره های برگزار شده

معاونت تحصیلات تکمیلی

مسئول و اعضا

مراکز تابعه

دانشکده پزشکی

سرپرست ودبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده دندانپزشکی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده بهداشت

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده پرستاری،مامایی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده پیراپزشکی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده داروسازی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

آدرس مرکز پژوهش های دانشجویی شورای راهبردی جنوب غرب کشور

سیاست های ابلاغی مرکز پژوهشی دانشجویی

دانشکده صنایع غذایی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعت فعالیت در کمیته

برنامه ها و عملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده پرستاری سنقر

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعت فعالیت در کمیته

برنامه ها و عملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشجویان بین الملل

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعت فعالیت در کمیته

برنامه ها و عملکرد

تماس با دفتر کمیته

پژوهشکده سلامت

سرپرست و دبیر

دانشکده توانبخشی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

کمیته فناوری

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

کمیته تحقیقات بالینی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

شورای پژوهشی

معرفی

اعضا

مصوبات

برنامه و اهداف

شورای مرکزی

معرفی

اعضا

مصوبات

برنامه واهداف

شورای آموزشی

معرفی

اعضا

برنامه کوریکولوم آموزشی

شورای انجمن ها

معرفی

اعضا

مصوبات

شورای سیاست گذاری

معرفی

اعضا

مصوبات

کار گروه ها

معرفی و وظایف

کارگروه ها

کارگروه مدرسان جوان

کارگروه داوران جوان

انجمن ها

معرفی

انجمن علمی و پژوهشی قلب و عروق

انجمن علوم تشخیصی پارامدیکال

آیین نامه ها و دستور العمل ها

فرم ها

تماس با ما

آیین نامه ها

نقشه سایت

تالار گفتگو