مقدمه

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل شده است.

بخش اول: کلیات و اهداف

ماده 1 _ تعریف :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور فعالیت می کند.

ماده 2 _ اهداف :

1.       ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در بین تمامی دانشجویان دانشگاه

2.       ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

3.       توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

4.       ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی-پژوهشی دانشجویان

5.       بهبود روابط علمی-پژوهشی استادانو دانشجویان

 

بخش دوم : ارکان و تشکیلات

فصل یک: ساختار و ارکان

ماده 3_ساختار :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه متشکل از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دانشکده ها‌است که فعالیت این واحدها توسط سرپرست و دبیر کل مدیریت می‌شود.

 

1.        کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

2.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

3.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

4.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

5.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

6.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی

7.       کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

ماده 4 _ ارکان :

ارکان کمیته شامل سرپرست، دبیر،کارشناس مسئول، قائم مقام ها، معاونین، شورای مرکزی، شورای پژوهشی، شورای آموزشی، شورای سیاست گذاری، مجمع کمیتهی، مجمع عمومی، کارگروه ها و شورای انجمن ها می باشد.

 

فصل دوم : عضویت

ماده 5 _ عضو عادی :

تمامی دانشجویانی که سه ماه حداقل در سامانه عضویت کمیته تحقیقات های دانشجویی دانشگاه از زمان عضویت آنها گذشته باشد

ماده 6 _ عضویت فعال سطح دو :

تمامی افراد کمک کننده به معاونت ها، مسئولان دانشکده ها، اعضا انجمن ها و اعضا فعال کارگروه ها

ماده 7 _ عضویت فعال سطح یک :

عضویت فعال سطح یک : اعضای شورای کمیتهی، شورای پژوهشی و مدیریت های معاونت پژوهشی

تبصره 1 : در انتخابات مجمع عمومی هر رای عضو عادی برابر 1 رای، عضو سطح دو برابر 2 رای و عضو سطح یک 3 رای می باشد.

تبصره 2 : آرای ممتنع از روند شمارش رای گیری جهت شمارش موافق و مخالف، حذف می شوند.