دانشکده بهداشت

سرپرست:
دکتر انور اسدی


دبیر:
محمدجواد شکوهی زاده