دانشکده بهداشت

سرپرست:
دکتر هوشیار حسینی

 
دبیر:
فاطمه بهرام آبادی