سرپرست و دبیر

دانشکده صنایع غذایی و تغذیه

سرپرست:

دکتر رضا محمدی

دبیر:

محمد سینا