سرپرست و دبیر

دانشکده صنایع غذایی و تغذیه

سرپرست:

محمد نجاتیان

دبیر:

محمد سینا