سرپرست و دبیر

دانشکده صنایع غذایی و تغذیه

سرپرست:

دکتر مریم عزیزی

دبیر:

نرگس صراف اف