اعضای هسته مرکزی

 جانشین دبیر: زینب حافظی خلیل آبادی

o       معرفی: دانشجوی کارشناسی پزشکی هسته ای

   معاونت فوق‌برنامه: محمد امین حمصی

o       معرفی: دانشجوی دکتری داروسازی

 معاونت انتشارات: فاطمه تیما

o       معرفی: دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی

معاونت برنامه‌ریزی: مبینا حیدری

o       معرفی: دانشجوی کارشناسی پزشکی هسته ای

  معاونت فناوری: پرتو بدرخانی

o       معرفی: دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی

   معاونت پژوهشی: ابراهیم درویشی

o       معرفی: دانشجوی دکتری داروسازی

  معاونت آموزشی: عارف نجفی

o       معرفی: دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی