دبیر کمیته تحقیقات دانشگده پیرا پزشکی:       رسول یاوری

                 Rasoolyavari1991@gmail.com