دانشکده پرستاری و مامایی

سرپرست :

فرانک جعفری

دبیر:

محسن کاظمی نیا