پژوهشکده سلامت

سرپرست:

دکتر شاهین سلطانی

دبیر:

مسعود خسروی پور