دانشکده دندانپزشکی

سرپرست:

دکتر محسن صفایی

دبیر:

غزاله لطیفی