دانشکده دندانپزشکی

سرپرست:

دکتر عاطفه خوید            

دبیر:

مهدی گودرزی