سرپرست و دبیر

سرپرست:

بهروز سلطانی

دبیر:

مجید دولتیاری