سرپرست و دبیر

دانشکده پرستاری سنقر

سرپرست:

آقای بهروز سلطانی

دبیر:

آیدا محمدی