اعضای هسته مرکزی

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده صنایع غذایی و علوم تغذیه

تیم صنایع غذایی 98