دانشکده پیراپزشکی

سرپرست:

دکتر محسن ژاله

دبیر:

فاطمه مرادی