اسامی اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندان پزشکی:

سرپرست: دکتر محسن صفایی

دبیر: نگین بشردوست

معاون آموزش: محمدحسین شیرخانی

معاون پژوهش:بهنام فتاحی

معاون همایش وسمینار: هانیه قاسمی

معاون فوق برنامه: نوید بنیادی

معاون روابط عمومی: نیما صوفی وند، سپهر وطنی