دانشکدهتوانبخشی

سرپرست:
دکتر فریبا یداللهی

دبیر:
فروغ قلعه گلاب