اسامی اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی:

 

اسامی شورای مرکزی پیراپزشکی:

دبیر کمیته : فاطمه مرادی
 
معاون آموزشی : زینب حافظی
 
 معاون پژوهشی : امیرحسین مرآتی
 
معاون بین الملل : محیا ساری اصلانی
 
معاون فناوری : پویا نعلینی
 
همایش و سمینار  : فاطمه خزاعی
 
 روابط عمومی : سینا ساعدی
 
انتشارات : فاطمه منصفی
 
فوق برنامه : زهرا مرادی