برنامه روزانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی  ساعات12-14

شنبه

اقای دهنوی،خانم کولانی،خانم عیوضی،خانم فتحی

یکشنبه

اقای دهنوی،خانم کولانی،خانم عیوضی،خانم فتحی

دوشنبه

اقای رستمی

سه شنبه

خانم نیکجو

چهارشنبه

اقای دهنوی،خانم کولانی،خانم عیوضی