اسامی هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت:


سرپرست: دکتر انور اسدی

دبیر فاطمه بهرام آبادی

نائب دبیر: نسائ فرمانی

معاون پژوهش: مسعود خسروی پور

معاون فناوری: تورج مساحی

معاون تحصیلات تکمیلی: علی الهی نیا

معاون همایش وسمینار: دانیال نیری

معاون برنامه ریزی: شیدا آتشکار

معون روابط عمومی: کیمیا پرنون

معون فوق برنامه: رویا مرادی پور

معاون انتشارات: زیبا کاظمی