اسامی هسته مرکزی بهداشت:

فرید خسروی

فاطمه بهرام آبادی

مسعود خسروی پور

پریسا ملکیان

محمد رسول راستگو

نساء فرمانی

بهاره آژینه