سرپرست و دبیر

سرپرست:دکتر حمید شرینی

معرفی:استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

دبیر:محمد رستمی

معرفی:دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل