دانشکده داروسازی:

سرپرست:

دکتر سجاد فخری

دبیر:

امین ایران پناه