دانشکده داروسازی:

سرپرست:

دکتر شجاعی

دبیر:

امین ایرانپناه