اسامی ومشخصات اعضاء کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی

شیما اسفندیاری
محمد حیدریان
آرین احمدی
محسن کهراریان
مرجان مقدم نیا
طیبه ویسی
صدرا یوسفی نژاد