ردیف

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

ایمیل

1.       

دبیر

سارا رضیئی

دکتری حرفه ای

Sara_raziee18@yahoo.com

2.       

قائم مقام دبیر

محمد حیدریان

دکتری حرفه ای

m.heydarian.pharma@gmail.com

3.       

فوق برنامه

محسن کهراریان

دکتری حرفه ای

Mohsen.kr91@gmail.com

4.       

پژوهش

مرجان مقدم نیا

دکتری حرفه ای

Majmaj1372@yahoo.com

5.       

روابط عمومی

شیما اسفندیاری

دکتری حرفه ای

Shymaes@icloud.com

6.       

انتشارات

طیبه ویسی

دکتری حرفه ای

Tveysi515@gmail.com

7.       

آموزش

حدیث زرافشانی

دکتری حرفه ای

Hadis.zarafshani@yahoo.com

8.       

همایش

صدرا یوسفی نژاد

دکتری حرفه ای

Sayo-7192@yahoo.com