سرپرست:

دکتر محسن ژاله


دبیر:

سعید دهنوی

رشته:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

ایمیل:

Saeed.m6841@gmail.com