سرپرست:

دکتر محسن ژاله

دبیر:

مهسا نیک جو

رشته: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

ایمیل:

n.mahsa76@yahoo.com